Love og regler

Find alle lovmæssige oplysninger omkring Aablink her

Ordensreglement

Dette ordensreglement er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 23. marts 2019

Hækken
 1. Alle hække skal være af tjørn eller navr. Hækkene må ikke beskadiges og lejerne skal til enhver tid sørge for at holde dem fri for ukrudt og anden beplantning
 2. Hækkene skal klippes 2 gange om året. Første gang i perioden 1. juni til 23. juni. Anden gang i perioden 10. august til 1. september. Hækaffald skal indsamles med det samme
 3. Hækkenes højde skal minimum være 1,50 m. og maksimum 1,80 m. Hækkene mod Thistedvej, åen og nord for Aablink må dog være 2 m. i højden

Pkt. 3 under ”hækken” er vedtaget på ordinær generalforsamling 2021 og 2023.

Havelågen
 1. Der skal være anbragt en låge som indgang til haveloddet. Haver der har hæk mod Thistedvej eller skoven, kan desuden etablere en låge ved disse hække*
 2. På havelågens udvendige side skal havens nummer være anbragt tydeligt*
 3. Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse*
 4. Havelågen må maksimalt være 120 cm bred*

* disse punkter henviser til foreningens vedtægter

Beplantning
 1. Træer og buske må ikke vokse ind over de tilstødende haver eller skel. Planteafstand for træer er 2 m., buske 1,5 m. og græs 40 cm. fra hæk(skel)*
 2. Konstaterer bestyrelsen, at der er plantet træer og buske, som skader andre lejers haver og hække, skal dette straks bringes i orden efter bestyrelsens anvisninger*
 3. Skulle ondartede sygdomme angribe en lejers have, skal bestyrelsen kontaktes straks. Lejeren er herefter forpligtet til at følge vejledningen, der gives i samråd med bestyrelsen og en evt. havekonsulent*
 4. Hyben, hyld, pil og poppel er som udgangspunkt forbudt i haverne. Der kan dog søges dispensation ved bestyrelsen

* disse punkter henviser til foreningens vedtægter

Haveorden
 1. Bestyrelsen er forpligtet til, fra maj til oktober inkl. at efterse haver, hegn og veje*
 2. Haverne skal være uaflåste ved ordinære og pålagte haveeftersyn
 3. Haven skal være vedligeholdt. Desuden skal området udenfor haven holdes ren til midten af vejen. Ved vej 0, skal græsset klippes
 4. Bestyrelsen er pligtig til hver måned fra 1. maj til 31. oktober at efterse haver veje, stier og hække. Finder bestyrelsen mangler vedrørende vedtægter og ordensregler, træder følgende procedure i kraft:
  1. Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse
  2. Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved § 7 ved grovere overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan opkræves et gebyr*
 5. Der må ikke bruges gasbrænder eller lægges flis eller lignende under hækken

* disse punkter henviser til foreningens vedtægter

Vandstander
 1. Lejeren er forpligtet til at holde vandstanderen i haven i orden
 2. Rør i haven, fra vandstanderen, der er nedlagt på haveloddet, repareres på medlemmets regning, hovedvandledningen vedligeholdes af foreningen
 3. Enhver lejer er forpligtet til tilsyn og kontrol med vandhaner. Desuden skal lejerne sikre sig, at hanerne er lukket i god tid før vandåbningen
Vandåbning
 1. Ved åbning for vandet skal havelejeren være tilstede eller give en i bestyrelsen besked. Er det ikke sket pålægges der et gebyr på efter åbning af vandet
 2. Havelejerne skal betale for spildt vand, hvis der konstateres åbne haner, efter der er åbnet for vandet. Der betales også̊ for vandspild ved defekt sammenkobling af vandslanger og slangevogn
 3. Hvis bestyresen konstaterer et brud, som lejeren ikke selv omgående får repareret, er lejeren forpligtet til, at betale de udlagte udgifter til materialer og arbejdsløn m.m., som foreningen har måtte foretage sig
Datovanding
 1. Der er datovanding. Det vil sige lige nr. vander på lige datoer, og ulige nr. vander på ulige datoer
 2. Vanding er tilladt fra: kl. 06.00 til kl. 09.00 og fra kl. 18.00 til 23.00
 3. Der er vandingsforbud fra: kl. 09.00 til kl. 18.00 og fra kl. 23.00 til kl. 06.00
 4. Overtrædelse af vandingsforbud kan medføre et totalt vandingsforbud, samt et gebyr
Motordrevne redskaber
 1. Al brug af motordrevne redskaber og generatorer i sæsonen fra 1. maj til og med 1. oktober må ikke finde sted på lørdage, søn- og helligdage efter kl. 13.00. Dog kan der ved ombygninger søges dispensation ved bestyrelsen
 2. I weekenden hvor der er container til hækaffald vil det undtagelsesvis være tilladt at bruge motordrevne redskaber til kl. 16.00
 3. Motordrevne redskaber omfatter også alle el- og batteridrevne redskaber. Dog er batteriboremaskine undtaget
Færdsel
 1. Højeste hastighed er 20 km/t. for alle trafikanter. Evt. besøgende skal gøres bekendt hermed
 2. Parkering er kun tilladt på parkeringspladsen og på hovedvejen. Parkering følger færdselslovens regler, og der må ikke parkeres på stykket mellem sidevejen og den gule pæl
 3. Standsning på sidevejene er kun tilladt for af- og pålæsning. Ved åen er der desuden stopforbud 2 steder
 4. Bilvask i selskabets område er forbudt
Affald
 1. Haveaffald og andet affald må ikke henkastes på vejene, parkeringsområderne eller tilstødende arealer, eksempelvis på området ved åen, ved skoven og ved
  Thistedvej, eller i containerne til restaffald. Sker det og synderen bliver opdaget, vil det bortkastede blive fjernet på dennes regning
 2. Restaffald skal være i en lukket pose før det lægges i de dertil opstillede containere. Containerne må ikke overfyldes og må kun flyttes af bestyrelsen
 3. Der må ikke foretages afbrænding i selskabets område ifølge Aalborg kommunes renovationsvæsen regulativ for boligaffald. Det vil sige, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt i kolonihaveområder i Aalborg kommune
 4. Der må ikke henstilles gamle køretøjer, eller andet (skrot) i selskabets område
Dyr
 1. I haverne må der holdes stuefugle og kaniner i bur efter bestyrelsens anvisning
 2. Hunde og katte kan holdes løst i egen have, men udenfor lejerens egen have, skal hunde og katte holdes i snor. Dertil gælder også at lejeren opsamler evt. efterladenskaber
Hvidevarer
 1. Brug af vaske- og opvaskemaskiner er forbudt
Trailer
 1. Trailere må ikke parkeres på side- og hovedvejen, man kan kortvarigt henstilles på det grønne areal ved vej 0. Der skal være havenummer på traileren, hvis den stilles på den omtalte plads. Havenr. bestilles ved bestyrelsen, men betales af medlemmet selv. Der kan kun henstilles en enkel trailer pr havenr.
Vandinstallationer
 1. Al vandinstallation til faste bebyggelser skal være reglementeret udført af vvs-firma. Tilslutning må desuden kun foretages af godkendt vvs installatør
 2. Slanger og rør til nedgravning skal være godkendt til formålet
 3. Haver der har fået nye vandrør i 1999 skal have trykprøvet skjulte rør i hus, når nye vandrør skal tilsluttes
Vandbassiner
 1. Ved opstilling af vandbassiner på mere end 300 liter betales der ekstraordinært et gebyr. Det kan gøres på følgende måder:
  1. En fast årlig afgift på 500 kr., der giver havelejeren lov til at fylde sit bassin op 5 gange årligt
  2. En løbende udgift på 100 kr., der afregnes når bassinet fyldes Gældende for begge forslag er, at der kun påfyldes vand i bassinet i det tidsrum havelejeren ellers må vande have
 2. For at undgå̊, der løber vand ind i andre haver under tømning, skal tømningsventil være placeret mindst 3 meter væk fra andre haver/grunde
 3. Bassinet skal placeres således på grunden, at der ved sabotage, ikke kan løbe vand ind under huset
 4. Bassiner må maksimalt kunne indeholde 5 kubikmeter vand
 5. Når bassinet ikke benyttes skal det være overdækket. Dette er med til at holde vandet rent og hygiejnisk, da bassinet ikke må tilsættes naturskadelige
  midler(klor m.m.)
Aaen

1. Medlemmer af Haveselskabet Aablinks bådlaug betaler et årligt gebyr på 100,00 kr. for adgang til bådplads. 

Pkt. 1 under ”Aaen” er vedtaget på ordinær generalforsamlingd. 12. februar 2022.

Forsikring
 1. Alle haver skal brandforsikres gennem den kollektive forsikring. Det er muligt at vælge den udvidet pakke med storm og indbo udover brandforsikringen. Dette via den kollektive forsikring eller egen forsikring
 2. Havemedlemmer skal betale for præmien til den kollektive forsikring.

Pkt. 1 og 2 under ”forsikring” blev vedtaget på generalforsamling d. 8. februar 2020.

Gebyrer
1

Indmeldelsesgebyr i Aablink svarer til ét års haveleje (2023)

Kr. 3.411,00

2

Restance gebyr

Kr. 100,00

3

Vægring af bestyrelsens påbud

Kr. 500,00

4

Misligholdelse af havelod

Kr. 500,00

5

Vurderingsgebyr

Kr. 500,00

6

Fravær ved vandåbning

Kr. 500,00

7

Vandingsforbud

Kr. 500,00

8

Fravær ved fællesarbejde

Kr. 500,00

9

Misligholdelse af hæk og vej

Kr. 500,00

10

Vederlag formand

Kr. 4.000,00

11

Vederlag kasserer

Kr. 4.000,00

12

Omkostningsgodtgørelse bestyrelsen

Kr. 16.000,00

13

Bestyrelsens samlede forbrug af mobiltelefon

Kr. 800,00

14

Bestyrelsens kørsel i selskabets regi

Statens takster

15

Betaling for spildt vand ved åben hane

Pr. m3

16

Forsendelsesgebyr ved afleveringsattest

gældende porto

17

Administrationsgebyr ved skriftlig rykker, påkrav, påtale, høring samt ophævelse

Kr. 50,00

18

Låst havelåge

Kr. 500,00

19

Vederlag til et eller flere havemedlemmer, der i sæsonen har ydet en ekstraordinær indsats.

Samlet op til Kr. 2.000,00

Pkt. 16 og pkt. 17 under ”gebyrer” er vedtaget på generalforsamling d. 8. februar 2020.
Pkt 18 og pkt 19 under “gebyrer” er vedtaget på generalforsamling d. 12. februar 2022.

Vedtægter

§ 1 - Foreningens navn

Foreningens navn er Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

Foreningen er oprettet denne dato.
Lejeaftalen mellem Aalborg Kommune, Kolonihaveforbundet, Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som varige haver.

Foreningens hjemsted er Aalborg kommune.

§ 2 - Formål og virke

§ 2.1
Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagt areal matrikel nr. 57B i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund
for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt.

§ 2.2
Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og Nordjysk Kreds.

§ 2.3
Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en for området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende,
vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de af foreningens optagne medlemmer.

De anlagte haver skal dyrkes som kolonihaver.

Helårsbeboelser i haverne er forbudt. Overnatning er tilladt fra den 1. april til den 31. oktober.

§ 3 - Medlemmer

§ 3.1
Som medlem og medlejer kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

§ 3.2
Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bolig i Aalborg Kommune uden for haveforeningen.

Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindeligt og anbefalet, 14 dage efter oplysningen er fremkommet.

Ved sådanne opsigelser/ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på det lejede havelod og nærværende vedtægts § 7.

§ 3.3
Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

Lejekontrakten er den til enhver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet,

Hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

§ 3.4
Hvert medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidigt være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Ingen lejer kan fremleje eller udleje sin havelod eller dele deraf uden bestyrelsens godkendelse/samtykke.

§ 3.5
Tvistspørgsmål mellem foreningsbestyrelsen og medlemmet kan indankes for Nordjysk Kreds til endelig afgørelse.

§ 4 - Optagelsesgebyr, afståelsesgebyr og hæftelse

§ 4.1
I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden af foreningen.

§ 4.2
Medlemmerne hæfter alene med foreningens formue for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne.

§ 4.3
Ved salg kan foreningen opkræve et afståelsesgebyr fastsat af generalforsamlingen.

§ 5 - Lejeafgift og betalingsbetingelser

§ 5.1
Lejeafgiften og indbetalingernes antal for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen fastsætter endvidere størrelsen af gebyr.

Gebyrerne er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Større økonomiske investeringer, skal indgå i det udsendte budget og godkendes på generalforsamlingen.

§ 5.2
Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

Terminen for indbetaling er 1. april, 1. maj og 1. juli.

§ 5.3
Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et rykkergebyr på 200 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb udover 1000 kr. for hver forsinket indbetaling.

§ 5.4
Såfremt rykker med gebyr for leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer

§ 6 - Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

§ 6.1
Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

§ 6.2
Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 6.3
Medlemmet er pligtigt til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtigt at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet jf. nærværende
vedtægts § 7.

§ 6.4
For hver have skal der være anbragt én låge som indgang til havelodden.

Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse og være max. 1.2 m. bred.

Havens nr. skal være anbragt tydelig.

§ 6.5
Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand.

Angribes havens beplantning af ondartet plantesygdom, underrettes bestyrelsen straks.

Lejerne kan ikke modsætte sig de aktiviteter der skal igangsættes til bekæmpelse af sygdommen.

Haverne skal drives på forsvarlig havebrugsmæssig måde og må ikke tilsås/beplantes med ensartede afgrøder.

Enhver lejer har pligt til at gøde og dyrke jorden forsvarlig, således den ikke udmagres.

Ved havens vedligeholdelse forstås, at udover selve haven skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt o. lign.

§ 6.6
Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel.

Lejeren må straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse eller beskære beplantningen ned i en passende afstand og størrelse, således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser.

§ 6.7
Lejerne er sikret gratis konsulentbistand ved Kolonihaveforbundets og kredsens konsulentbesøg i haveforeningen.

§ 6.8
Bestyrelsen er pligtig til hver måned fra 1. maj til 31. oktober at efterse haver, veje, stier og hække.
Finder bestyrelsen mangler vedrørende vedtægter og ordensregler, træder følgende procedure i kraft.

  1. Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse.
  2. Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved § 7.
  3. Ved grovere overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan opkræves et gebyr.
§ 7 - Opsigelse eller ophævelse af lejemål

§  7.1
Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m., ikke betales inden udløbet af angivne frist.

§ 7.2
Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af et havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

§ 7.3
Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter det lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

§ 7.4
Har medlemmet ikke inden 4 uger efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse og de vilkår overtagelsen skal ske på.

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, e.v.t. ved auktion. Salget annonceres i lokal avis gældende for området.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemsskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtigt til at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddelig gjort, ligesom medlemmet er pligtigt til at vedligeholde haven i samme periode.

§ 7.5
Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.

Bestyrelsen skal også underrette skifteretten om, at vedkommende har have i foreningen.

Skifteretten giver herefter besked om, hvem der er udlagt som ejer af haven.

Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør antageligt, at den har vigtige grunde til at modsætte sig dette. At en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens køn indenfor den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m. m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden, at slægtninge i op/nedstigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje. Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

Ved sådanne overdragelser betales der intet gebyr til foreningen.

§ 7.6
Ethvert medlem er ansvarligt for hvem han/hun giver adgang til sin have, det være sig familie eller besøgende.

Enhver færden og skade, som forårsaget af sådanne personer, betragtes som forårsaget af medlemmet selv.

Skulle noget medlem/bruger gøre sig skyldig i tyveri, vold eller anden utilbørlig handling overfor et andet medlem/bruger eller dennes have, medfører det øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.

§ 7.7
Ved overtrædelse af 7.1-7.2.og 7.3 skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligholdelsen ikke ophører inden ovennævnte frist, vil medlemmet blive opsagt uden yderligere varsel, skriftligt, såvel som anbefalet.

Ved påkrav/påtale samt ophævelse af lejemålet skal Kolonihaveforbundets standardbreve benyttes.

§ 7.7A
Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevist eller ubevist har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v. der overtages.

§ 7.8
Foreningens vurderingsudvalg skal forinden enhver haveoverdragelse foretage en vurdering og værdiansættelse efter de retningslinjer, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet.

Vurdering vil finde sted efter skriftlig henvendelse til foreningen. Forinden skal der til foreningens kasserer være indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§ 7.9
Vurderingen kan ankes til et af Nordjysk Kreds nedsat ankenævn mod et fastsat gebyr.

Ankenævnets kendelse vil være endelig.

§ 7.10
Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse/hus forsikret, med mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt. Herunder også asbestforurening o.l.

Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres/genopføres, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser.
” Almindelige bestemmelser for kolonihaver.”

Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader.

§ 8 - Pligtarbejde/Fællesarbejde

§ 8.1
Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved renholdelse og vedligeholdelse afveje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren.

§ 8.2
Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme gebyr, hvilket er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 9 - Generalforsamlingen

§ 9.1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 9.2
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsrets afslutning og med en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

 1. VALG AF DIRIGENT
 2. BERETNING
 3. ÅRSREGNSKAB, MED EVENTUEL REVISIONSPÅTEGNING
 4. INDKOMNE FORSLAG
 5. GODKENDELSE AF BUDGET
 6. VALG AF FORMAND/ KASSERER
 7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
 8. VALG AF SUPPLEANTER
 9. VALG AF REVISORER
 10. VALG AF REVISORSUPPLEANT
 11. VALG AF VURDERINGSUDVALG
 12. VALG AF VURDERINGSUDVALGSSUPPLEANTER
 13. EVT.

§ 9.3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.

§ 9.4
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.

§ 9.5
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen, hvorefter de skal optages på den dagsorden der udsendes til medlemmerne. Eventuelle ændringsforslag til udsendte indkomne forslag, der har større økonomiske indvirkninger på det nye budget, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Andre ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 9.6
Adgang til generalforsamlingen har enhver havelejer og dennes ægtefælle eller samlever.

I tilfælde af fravær kan havelejer give fuldmagt til sin ægtefælle eller samlever.

§ 9.7
Derudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9.8
Hver have har 2 stemmer.

§ 9.9
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen når det drejer sig om vedtægtsændring, optagelser af kollektive lån eller ekstra ordinære indskud, jvf. § 5 pkt. 5.1. eller haveforeningens eventuelle opløsning.

Dertil kræves mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9.10
Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær, samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.

Bliver mødet optaget på bånd, skal dirigenten indhente tilladelse ved generalforsamlingen inden mødets start.

§ 9.11
Den ordinære såvel som den ekstraordinære generalforsamling kan ske med digital afstemning såvel som med personligt fremmøde.

§ 9.12
Beslutningen efter stk. 9.11 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

§ 10 - Bestyrelsen

§ 10.1
Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

§ 10.2
Bestyrelsen består af 3 – 7personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Nyvalg til bestyrelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Ved forfald kan genvalg finde sted ved skriftlig fuldmagt afleveret til formanden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær

§ 10.3
Generalforsamlingen vælger derforuden suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges l tillidsrepræsentant fra hver have.

Undtaget er udvalg under bestyrelsen.

Bestyrelses- og suppleant valg er for henholdsvis 2 og 1 år. Genvalg kan finde sted.

Såfremt formand eller kassereren afgår indenfor en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratrædelse ikke sker umiddelbart før en generalforsamling.

§ 10.4
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratrædelse på en og samme gang, ikke kan suppleres op gennem antallet af suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

§ 10.5
I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mm, ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9.

§ 10.6
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret.

§ 10.7
Der optages referat af møderne, som opbevares i formandsmappe, protokol, eller computer.

Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 10.8
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et af bestyrelsesmedlemmerne måtte begære det.

§ 10.9
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlspørgsmål mellem medlemmerne.

§ 10.10
Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes jvf. pkt.10.4.

§
Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af foreningens fastsatte beløb.

Kassereren kan kun hæve penge, når der er 2 godkendte underskrifter på udbetalingsbilaget.

Bestyrelsen tilrådes at tegne:

a) Bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger.

b) Underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler.

c) Vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

d) Erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand.

e) Ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

Præmien betales af foreningen.

§ 10.12
Formandens og kassererens samt eventuel øvrige bestyrelsesmedlemmers eventuelle omkostninger, såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen.

Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11 - Tegningsret

§ 11.1
I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

§ 11.2
Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§ 12 - Regnskab og revision

§ 12.1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af de valgte revisorer i sin helhed.

Regnskabet udsendes sammen med budget og indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 12.2
For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 1-2 revisorer, og for 1 år 1-2 suppleanter.
Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

§ 12.3
Års regnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året.

§ 13 - Foreningens opløsning

§ 13.1
Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at
overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

§ 13.2
Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af det beløb som forudbetalte haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

§ 13.3
Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Aalborg Kommune og Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds er løbende.

§ 14 - Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens  bestyrelse.

§ 15 - Bygningsregler for kolonihavehus

§ 15.1
Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området.

Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Aalborg Kommunes By & Landskabsforvaltning, Park & Natur “Almindelige bestemmelser for kolonihaver”.
Disse bestemmelser skal udleveres til lejerne.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovligt opført byggeri fjernet. Sker dette ikke kan der blive tale om opsigelse jvf. nærværende vedtægts § 7.

§ 15.2
Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med skriftlig forslag (skitse) visende, hvorledes lejeren har tænkt sig det udført. Herefter skal bestyrelsen skriftlig godkende eller evt. give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller om forandring af bebyggelsen. Ibrugtagningsgodkendelse skal foretages inden
12 mdr. Dette gælder også for ny opførelse af kolonihavehuse.

§ 16 - Vedtægtsændringer

§ 16.1
Ændringer i foranstående vedtægt skal vedtages på Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds repræsentantskabsmøde og godkendes af Aalborg Kommunes By & Landskabsforvaltning, Park & Natur.

   • Ændringer af § 4.2, 5.3, 5.4, 10.11 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2016
   • Ændringer af § 15.1 og 16.1 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2017
   • Ændringer af § 9.8 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2019
   • Ændringer af § 3.1, 5.1 og 8.2 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2019
   • Ændringer af § 4.3, 9.11, 9.12, 10.2, 12.2 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2021

Forretningsorden 2024

Formål
 1. Denne forretningsorden gælder for arbejdet i bestyrelsen for Haveselskabet Aablink. Den skal sættes til behandling efter hver ny ordinær generalforsamling
 2. Bestyrelsens opgave er at virke for opfyldelsen af formålet for Haveselskabet Aablink, således som det er beskrevet i vedtægterne for selskabet, de beslutninger som træffes på
  generalforsamlingerne og i respekt for medlemmernes tilkendegivelser
Konstituering
 1. Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen
 2. Bestyrelsen vælger en næstformand og en sekretær på det konstituerende møde. Valget sker med simpelt stemmeflertal
 3. Alle bestyrelsens medlemmer honoreres med 3.411 kr., svarende til fri haveleje
 4. Bestyrelsens formand og kasserer honoreres yderligere hver med 4.000 kr.
Indkaldelse af møde
 1. Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde 10 gange om året. Formanden skal sikre, at bestyrelsen derudover holder møde, når det er nødvendigt eller når det kræves af et bestyrelsesmedlem eller bogholder
 2. Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse skal dog som udgangspunkt ske skriftligt med 14 dages varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter
 3. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen
 4. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:
  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Gennemgang af perioderegnskab og –budget
  4. Dato for næste bestyrelsesmøde
Afholdelse af møde
 1. Bestyrelsesmøder ledes af formanden
 2. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt i selskabets fælleshus, men kan afholdes et andet sted, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt
 3. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog altid forlange, at der sker en mundtlig drøftelse
 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til stede
 5. Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der kan stride mod selskabets. Det samme gælder i forhold til aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand
 6. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende
 7. Formand og kasserer udgør et forretningsudvalg, som leder foreningen mellem bestyrelsesmøderne. Enhver beslutning eller tiltag disse måtte have taget, skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde, hvormed bestyrelsen har ret til at udtale sig
 8. Medlemmerne i foreningen kan skriftligt til formanden bede et punkt behandlet på bestyrelsesmøde
 9. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til belysning og diskussion om sager. Disse personer deltager kun under det punkt, hvortil de er indkaldt
Referat af møde
 1. Sekretæren sørger for, at der udarbejdes referat af drøftelserne og beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været
 2. Sekretæren sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens medlemmer senest to dage efter bestyrelsesmødet
 3. Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles sekretæren senest to dage efter modtagelse af referatet
 4. Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen ”læst”. Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde
 5. Efter referatets godkendelse lægges det tilgængeligt for havemedlemmerne på selskabets hjemmeside
Økonomi
 1. Formand og kasserer er ansvarlige for foreningens økonomi. Kasserer opkræver haveleje, forsikringspræmie og indmeldelsesgebyr ved foreningsmedlemmer
 2. Kasserer har dankortet til foreningen, hvorfra der kan handles, hvis der er flertal for det i bestyrelsen
 3. Ved udlæg fra bestyrelsesmedlemmer, skal udlægget dokumenteres med en kvittering for at kunne få refusion fra kasserer. Det gælder for alle udlæg, at der skal være to godkendte underskrifter fra bestyrelsen, for at godkende dette udlæg som nødvendigt for foreningen
 4. Formand er sammen med kasserer ansvarlig for at budgetterne så vidt muligt følges
Salg af haver
 1. Det gælder ved salg af haver at både selskabets formand og kasserer skal være tilstede. I tilfælde af fravær vil et andet bestyrelsesmedlem tage over.
 2. Formand er ansvarlig for klargøring af overdragelsesaftale, lejekontrakt samt indmeldelsesdokument, heri også angående indtræden i selskabets fællesforsikring
 3. Kasserer er ansvarlig for indkrævning af købesum til selskabets deponeringskonto, samt udbetale denne til sælger efter fortrydelsesrettens udløb
 4. Kasserer er desuden ansvarlig for indkrævning af indmeldelsesgebyr til foreningen og evt. fællesforsikring
 5. Formand er ansvarlig for at køber eventuelt bliver tilmeldt fællesforsikringen, og altid får udleveret de til enhver tid gældende retningslinjer i en velkomstmappe. Sekretær er sammen med formand ansvarlig for at udarbejde disse mapper
 6. Havesalg sker som udgangspunkt mandage
Udlejning af fælleshus
 1. Et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for udlejning af fælleshuset, samt opkrævning af leje og depositum
 2. Et bestyrelsesmedlem sørger for at en evt. lejer får udleveret husorden, nøgler mm
 3. Umiddelbart efter udlejningen gennemgår et bestyrelsesmedlem huset for evt. mangler. Først herefter kan depositummet betales tilbage
Havesyn
 1. I maj, juli og september gennemføres stort havesyn, hvor havelågerne skal være åbne, og hvor bestyrelsen kommer ind og hilser på.
  — Bestyrelsen tilrettelægger havesynene, sådan at alle får et stort og et lille havesyn på skift. Hold øje med hjemmesiden.
 2. I juni, august og oktober gennemføres små havesyn, her behøver havelågerne ikke at være åbne, men haven skal naturligvis være renset på samme måde, som ved stort havesyn.
 3. Havesyn gennemføres hver første tirsdag i måneden fra kl. 17:00 til 20:00.
 4. Hvert år udtages der haver til præmiering, som havelejer er man velkommen til at melde sin have til præmiering eller nominere nabohaver.
 5. Der udsendes nyhedsbrev med relevant information omkring havepasning og de forskellige præmier, der kan vindes ved flotte haver.
Aalaug

Ønsker du at få en bådplads ved en af Aablinks bådpladser, skal Aalauget kontaktes.
Aalauget kan kontaktes på aa@haveselskabetaablink.dk

Medlemmer af Haveselskabet Aablinks bådlaug betaler et årligt gebyr på 100,00 kr. for adgang til bådplads.

GDPR ansvarlig
 1. Formand og sekretær er ansvarlig for at selskabet overholder persondataforordningen
 2. Formand er ansvarlig for at indgå relevante databehandleraftaler samt evt. samtykke ved selskabets medlemmer
 3. Kasserer er selskabets arkivansvarlig, hvordan de har ansvar for at opbevare selskabets data efter anvisningerne i forhold til GDPR
Bestyrelsen 2024

 Formand: Henriette Prägler, Have 120, formand@haveselskabetaablink.dk
Kasserer: Birgitte Olesen, Have 90, kasserer@haveselskabetaablink.dk
Næstformand: Michael Rasmussen, Have 164, naestformand@haveselskabetaablink.dk
Bestyrelsesmedlem: Anne Mette Sørensen, Have 39, some@haveselskabetaablink.dk
Bestyrelsesmedlem: Mette Reinau, Have 94, bestyrelse@haveselskabetaablink.dk
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Jensen, Have 55, bestyrelse@haveselskabetaablink.dk
Bestyrelsesmedlem: Jesper Olsen, Have 59, bestyrelse@haveselskabetaablink.dk
Suppleant: Karina Svendsen, Have 22, bestyrelse@haveselskabetaablink.dk

Foreningens frivillige vicevært: Leo Eriksen, Have 120 tlf. 52301509

Andet

Alm. Bestemmelser

Lejekontrakt

Aalborg Kommune & Kolonihaveforbundet

Standardlejevilkår

Rotter i kolonihaver