Ordensreglement

Internt ordensreglement

Hækken

Pkt. 1 alle hække skal være af tjørn eller navr. Hækkene må ikke beskadiges og
lejerne skal til enhver tid sørge for at holde dem fri for ukrudt og anden
beplantning
Pkt. 2 hækkene skal klippes 2 gange om året. Første gang i perioden 1. juni til 23.
juni. Anden gang i perioden 10. august til 1. september. Hækaffald skal
indsamles med det samme
Pkt. 3 hækkenes højde skal minimum være 1,50 m. og maksimum 1,75 m. Hækkene
mod Thistedvej, åen og nord for Aablink må dog være 2 m. i højden


Havelågen
Pkt. 1 der skal være anbragt en låge som indgang til haveloddet. Haver der har hæk
mod Thistedvej eller skoven, kan desuden etablere en låge ved disse hække*
Pkt. 2 på havelågens udvendige side skal havens nummer være anbragt tydeligt*
Pkt. 3 lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse*
Pkt. 4 havelågen må maksimalt være 120 cm bred*


Beplantning
Pkt. 1 træer og buske må ikke vokse ind over de tilstødende haver eller skel.
Planteafstand for træer er 2 m., buske 1,5 m. og græs 40 cm. fra hæk(skel)*
Pkt. 2 konstaterer bestyrelsen, at der er plantet træer og buske, som skader andre
lejers haver og hække, skal dette straks bringes i orden efter bestyrelsens
anvisninger*
Pkt. 3 skulle ondartede sygdomme angribe en lejers have, skal bestyrelsen kontaktes
straks. Lejeren er herefter forpligtet til at følge vejledningen, der gives i
samråd med bestyrelsen og en evt. havekonsulent*
Pkt. 4 hyben, hyld, pil og poppel er som udgangspunkt forbudt i haverne. Der kan
dog søges dispensation ved bestyrelsenHaveselskabet Aablink
Af 23. marts 1955

Haveorden
Pkt. 1 bestyrelsen er forpligtet til, fra maj til oktober inkl. at efterse haver, hegn og
veje*
Pkt. 2 haverne skal være uaflåste ved ordinære og pålagte haveeftersyn
Pkt. 3 haven skal være vedligeholdt. Desuden skal området udenfor haven holdes
ren til midten af vejen. Ved vej 0, skal græsset klippes
Pkt. 4 bestyrelsen er pligtig til hver måned fra 1. maj til 31. oktober at efterse haver
veje, stier og hække. Finder bestyrelsen mangler vedrørende vedtægter og
ordensregler, træder følgende procedure i kraft
1) Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse
2) Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved § 7
ved grovere overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan opkræves et
gebyr*
Pkt. 5 der må ikke bruges gasbrænder eller lægges flis eller lignende under hækken


Vandstander
Pkt. 1 lejeren er forpligtet til at holde vandstanderen i haven i orden
Pkt. 2 rør i haven, fra vandstanderen, der er nedlagt på haveloddet, repareres på
medlemmets regning, hovedvandledningen vedligeholdes af foreningen
Pkt. 3 enhver lejer er forpligtet til tilsyn og kontrol med vandhaner. Desuden skal
lejerne sikre sig, at hanerne er lukket i god tid før vandåbningen


Vandåbning
Pkt. 1 ved åbning for vandet skal havelejeren være tilstede eller give en i bestyrelsen
besked. Er det ikke sket pålægges der et gebyr på efter åbning af vandet
Pkt. 2 havelejerne skal betale for spildt vand, hvis der konstateres åbne haner, efter
der er åbnet for vandet. Der betales også̊ for vandspild ved defekt
sammenkobling af vandslanger og slangevognHaveselskabet Aablink
Af 23. marts 1955
Pkt. 3 hvis bestyresen konstaterer et brud, som lejeren ikke selv omgående får
repareret, er lejeren forpligtet til, at betale de udlagte udgifter til materialer og
arbejdsløn m.m., som foreningen har måtte foretage sig


Datovanding
Pkt. 1 er er datovanding. Det vil sige lige nr. vander på lige datoer, og ulige nr.
vander på ulige datoer
Pkt. 2 vanding er tilladt fra: kl. 06.00 til kl. 09.00 og fra kl. 18.00 til 23.00
Pkt. 3 der er vandingsforbud fra: kl. 09.00 til kl. 18.00 og fra kl. 23.00 til kl. 06.00
Pkt. 4 overtrædelse af vandingsforbud kan medføre et totalt vandingsforbud, samt et
gebyr


Motordrevne redskaber
Pkt. 1 al brug af motordrevne redskaber og generatorer i sæsonen fra 1. maj til og
med 1. oktober må ikke finde sted på lørdage, søn- og helligdage efter kl.
13.00. Dog kan der ved ombygninger søges dispensation ved bestyrelsen
Pkt. 2 i weekenden hvor der er container til hækaffald vil det undtagelsesvis være
tilladt at bruge motordrevne redskaber til kl. 16.00
Pkt. 3 motordrevne redskaber omfatter også alle el- og batteridrevne redskaber. Dog
er batteriboremaskine undtaget


Færdsel
Pkt. 1 højeste hastighed er 20 km/t. for alle trafikanter. Evt. besøgende skal gøres
bekendt hermed
Pkt. 2 parkering er kun tilladt på parkeringspladsen og på hovedvejen. Parkering
følger færdselslovens regler, og der må ikke parkeres på stykket mellem
sidevejen og den gule pæl
Pkt. 3 standsning på sidevejene er kun tilladt for af- og pålæsning. Ved åen er der
desuden stopforbud 2 steder
Pkt. 4 bilvask i selskabets område er forbudtHaveselskabet Aablink
Af 23. marts 1955

Affald
Pkt. 1 haveaffald og andet affald må ikke henkastes på vejene, parkeringsområderne
eller tilstødende arealer, eksempelvis på området ved åen, ved skoven og ved
Thistedvej, eller i containerne til restaffald. Sker det og synderen bliver
opdaget, vil det bortkastede blive fjernet på dennes regning
Pkt. 2 restaffald skal være i en lukket pose før det lægges i de dertil opstillede
containere. Containerne må ikke overfyldes og må kun flyttes af bestyrelsen
Pkt. 3 der må ikke foretages afbrænding i selskabets område ifølge Aalborg
kommunes renovationsvæsen regulativ for boligaffald. Det vil sige, at
afbrænding af haveaffald ikke er tilladt i kolonihaveområder i Aalborg
kommune
Pkt. 4 der må ikke henstilles gamle køretøjer, eller andet (skrot) i selskabets område


Dyr
Pkt. 1 i haverne må der holdes stuefugle og kaniner i bur efter bestyrelsens
anvisning
Pkt. 2 hunde og katte kan holdes løst i egen have, men udenfor lejerens egen have,
skal hunde og katte holdes i snor. Dertil gælder også at lejeren opsamler evt.
efterladenskaber


Hvidevarer
Pkt. 1 brug af vaske- og opvaskemaskiner er forbudt


Trailer
Pkt. 1 trailere må ikke parkeres på side- og hovedvejen, man kan kortvarigt henstilles
på det grønne areal ved vej 0. Der skal være havenummer på traileren, hvis
den stilles på den omtalte plads. Havenr. bestilles ved bestyrelsen, men
betales af medlemmet selv. Der kan kun henstilles en enkel trailer pr havenr. Haveselskabet Aablink
Af 23. marts 1955

Vandinstallationer
Pkt. 1 al vandinstallation til faste bebyggelser skal være reglementeret udført af vvsfirma. Tilslutning må desuden kun foretages af godkendt vvs installatør
Pkt. 2 slanger og rør til nedgravning skal være godkendt til formålet
Pkt. 3 haver der har fået nye vandrør i 1999 skal have trykprøvet skjulte rør i hus,
når nye vandrør skal tilsluttes


Vandbassiner
Pkt. 1 ved opstilling af vandbassiner på mere end 300 liter betales der ekstraordinært
et gebyr. Det kan gøres på følgende måder:
1) en fast årlig afgift på 500 kr., der giver havelejeren lov til at fylde sit
bassin op 5 gange årligt
2) en løbende udgift på 100 kr., der afregnes når bassinet fyldes
Gældende for begge forslag er, at der kun påfyldes vand i bassinet i det
tidsrum havelejeren ellers må vande have
Pkt. 2 for at undgå̊, der løber vand ind i andre haver under tømning, skal
tømningsventil være placeret mindst 3 meter væk fra andre haver/grunde
Pkt. 3 bassinet skal placeres således på grunden, at der ved sabotage, ikke kan løbe
vand ind under huset
Pkt. 4 bassiner må maksimalt kunne indeholde 5 kubikmeter vand
Pkt. 5 når bassinet ikke benyttes skal det være overdækket. Dette er med til at holde
vandet rent og hygiejnisk, da bassinet ikke må tilsættes naturskadelige
midler(klor m.m.)


Forsikring
Pkt. 1 Alle haver skal brandforsikres gennem den kollektive forsikring. Det er
muligt at vælge den udvidet pakke med storm og indbo udover
brandforsikringen. Dette via den kollektive forsikring eller egen forsikring
Pkt. 2 Havemedlemmer skal betale for præmien til den kollektive forsikring.

Pkt. 1

indmeldelsesgebyr i Aablink svarer til ét års haveleje

Kr. 3.200,00

Pkt. 2

restance gebyr

Kr. 100,00

Pkt. 3

vægring af bestyrelsens påbud

Kr. 500,00

Pkt. 4

misligholdelse af havelod

Kr. 500,00

Pkt. 5

vurderingsgebyr

Kr. 500,00

Pkt. 6

fravær ved vandåbning

Kr. 500,00

Pkt. 7

vandingsforbud

Kr. 500,00

Pkt. 8

fravær ved fællesarbejde

Kr. 500,00

Pkt. 9

misligholdelse af hæk og vej

Kr. 500,00

Pkt. 10

vederlag formand

Kr. 4.000,00

Pkt. 11

vederlag kasserer

Kr. 4.000,00

Pkt. 12

omkostningsgodtgørelse bestyrelsen

Kr. 16.000,00

Pkt. 13

bestyrelsens samlede forbrug af mobiltelefon

Kr. 800,00

Pkt. 14

bestyrelsens kørsel i selskabets regi

Statens takster

Pkt. 15

betaling for spildt vand ved åben hane

Pr. m3

Pkt. 16

forsendelsesgebyr ved afleveringsattest

gældende porto

Pkt. 17

administrationsgebyr ved skriftlig rykker, påkrav, påtale, høring samt ophævelse

Kr. 50,00

* disse punkter henviser til foreningens vedtægter

 


Dette ordensreglement er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 23. marts 2019.
Pkt. 1 og 2 under ”forsikring” blev vedtaget på generalforsamling d. 8. februar 2020.
Pkt. 16 og pkt. 17 under ”gebyrer” er vedtaget på generalforsamling d. 8. februar 2020.
Pkt. 3 under ”hækken” er vedtaget på ordinær generalforsamling 2021.